Interreg foto

Exkurzia Lesný kostol - Tešín

Dňa 14.7.2018 sa zúčastnilo 55 členov nášho cirkevného zboru v Dolnom Kubíne na zájazde v poľskom Tešíne v rámci projektu s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 /PLSK.01.01.00-SK-18-0038/16/.

Program bol zameraný hlavne na prehliadku lesného kostola, ale aj návštevu kostola v Tešíne a niektorých farností. Ako prvú sme navštívili farnosť v Bażanowiciach, kde nás po ceste čakalo pohostenie. Privítal nás kňaz Lukasz Gaś a podal nám stručné informácie o farnosti. Nasledovala prehliadka kostola so zápisom do knihy návštev. K lesnému kostolu na Równici viedla cesta cez les, ktorú sme absolvovali pešo. Tu prebehla spoločná bohoslužba s kňazom Lukaszom Gaśom, ktorý nám rozpovedal krátky príbeh o lesných kostoloch v tešínskom Sliezsku.

Lesné kostoly sú miesta v lesoch Sliezskych Beskýd, kde sa v období protireformácie (v rokoch 1654-1709) konali evanjelické bohoslužby. Cisár Ferdinand III. odňal evanjelikom kostoly a tak svoje bohoslužby vykonávali tajne v lesných kostoloch, v ktorých využívali služby cestujúcich kazateľov zo Slovenska, ale aj Dolného Sliezska a Poľského kráľovstva. Zachovalo sa deväť takýchto miest, z ktorých šesť je na poľskej strane a tri na českej. Najznámejší z nich je práve v Równici, ktorý sme navštívili. Autobusom sme sa presunuli do filiálky v Hażlachu, kde nás opäť čakalo pohostenie a prehliadka kostola s krátkym výkladom.

V Tešíne sme navštívili Ježišov kostol a múzeum. Ježišov kostol (poľsky Kościół Jezusowy) alebo Kostol milosti patrí k najväčším a najvýznamnejším v strednej Európe. Vnútorný priestor pojme až 6 000 ľudí.

Vďaka projektu sme absolvovali krásny poznávací výlet z oblasti histórie našej evanjelickej cirkvi.

Ukončené reštaurátorské práce na oltárnom obraze

Z projektu Interreg Spolu putujeme už 500. rokov boli hradené reštaurátorské práce na oltárnom obraze evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne. Obraz predstavuje Vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Obraz z roku 1894 nebol doposiaľ opravovaný. Nachádzali sa na ňom mnohé škvrny pravdepodobne po vápennej malte a znaky degradačného neodborného čistenia z nezisteného obdobia, ktoré poškriabalo maľbu. Reštaurátorské práce pozostávali z odborného čistenia a spevnenia farebnej vrstvy maľby. Plátno olejomaľby bolo vyrovnané a vypnuté na rekonštruovanom podráme. Po tmelení a impregnácii maľby pokračoval náročný retuš a záverečná úprava lakovaním. Celý obraz sa presvetlil a zdôraznil zaujímavú scenériu svetla a tmy. Práce boli ukončené preberacím konaním dňa 13. februára 2018.

Exkurzia

Pre členov nášho Cirkevného zboru sme pripravili exkurziu priebehu rekonštrukčných prác v evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne, ktoré sú hradené z projektu Interreg - Spoločne putujeme už 500 rokov. Na službách Božích dňa 14. januára 2018 informoval predseda stavebného výboru Ing. Vladimír Vajzer o priebehu i pláne prác a pozval prítomných na obhliadku interiéru kostola. Po ukončení Bohoslužieb prebiehala exkurzia v kostole, kde priblížil najmä priebeh reštaurátorských prác predsedajúci zborový ev. a. v. farár Mgr. Rastislav Stanček. Zúčastneným členovia Projektového výboru zodpovedali mnohé otázky.

Oltárny obraz

Počas mesiaca január 2018 prebieha reštaurovanie oltárneho obrazu z Evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne. Na obraze je namaľovaný Vzkriesený Ježiš Kristus. Reštaurátorská činnosť súbežne pokračuje aj na dvoch anjeloch z oltára tohto kostola. Na prelome rokov 2017 a 2018 bola demontovaná aj vrchná časť kazateľnice a vežičky oltára. Odborné práce sú hradené z projektu Interreg - Spoločne putujeme už 500 rokov.

Krstiteľnica Dolný Kubín

V projekte Interreg Spoločne putujeme už 500 rokov sú zahrnuté reštaurátorské práce mobiliáru evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne. Na fotografii je stará stav drevenej krstiteľnice, ktorá bola v minulosti niekoľkonásobne neodborne natretá zlatou a syntetickou farbou. Zároveň na viacerých miestach bola mechanicky poškodená.

Na konci decembra 2017 boli  ukončené reštaurátorské práce na krstiteľnici. Pod starými nánosmi sme našli prekvapenie - niektoré prvky boli pôvodne postriebrené. Vzhľadom k odbornému historickému prístupu boli časti krstiteľnice obnovené plátkovým zlatom a striebrom. Veľký objem prác bol vykonaný na očistení od nepôvodných náterov a fŕkancov.

Nezvyčajný pohľad do vnútra

Na začiatku novembra 2017 začali práce s montážou lešenia vo vnútri stavby v rámci projektu Interreg. Svojpomocne sme demontovali lavice z hlavnej lode a kvôli lešeniu aj hlavné lustre a reproduktory. Z hľadiska ochrany pred poškodením bol demontovaný aj organ. Aspoň formou fotografií Vám poskytujeme nezvyčajný pohľad. 

Začiatok stavebných a reštaurátorských prác

Evanjelický a. v. kostol v Dolnom Kubíne je uzavretý

Sanácia vetracieho kanála okolo Evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne v rámci projektu Interreg. Zároveň prebehli práce na odstránení nánosov prachu z vrchných plôch klenieb, aby mohla od nového roka 2018 pokračovať činnosť na záchrane statiky.

Iste ste si v jesenných mesiacoch všimli stavebný ruch okolo kostola. Na základe výsledkov úspešného verejného obstarávania v rámci projektu Interreg - Spoločne putujeme už 500 rokov bola dňa 11. septembra 2017 podpísaná zmluva s firmou RESSAN s. r. o. Ide o dodávku komplexných opráv a reštaurátorských činností evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne. Ako je známe, opravy pozostávajú zo sanácie poškodenej statiky (mnohopočetné praskliny klenieb a stien), vetracieho kanála a krovu stavby. Zároveň budú vymenené okná a zhotovená nová vonkajšia omietka. Reštaurátorské práce budú realizované na interiérových nástenných maľbách, oltárnom obraze, krstiteľnici, kazateľnici, celom oltári a na vonkajšej strane organovej skrine.


Evanjelický a. v. kostol v Dolnom Kubíne je pre verejnosť, aj pre Bohoslužobnú činnosť uzavretý.

500. výročie reformácie

V Evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne sa dňa 29. októbra 2017 konalo podujatie zamerané na stretnutie partnerov projektu Interreg Spoločne putujeme už 500 rokov. Vzájomné stretnutie bolo zamerané na zdieľanie spoločných historických, kultúrnych a duchovných hodnôt pri príležitosti 500. výročia reformácie. Základnú zvesť predniesol zborový predsedajúci ev. a. v. farár Mgr. Rastislav Stanček. O priebehu realizovania projektu Interreg informovala Ing. Eva Vajzerová, hlavný manager projektu. Hostí pozdravil zástupva primátora mesta Dolný Kubín PhDr. Jozef Šimek.

Za partnerov z Cieszyna vystúpil spevácky zbor s interpretáciou duchovných piesní. Príhovor s pozdravom predniesla diakonka tamojšieho cirkevného zboru Joanna Sikora. Spoločné pohostenie sprevádzali družné rozhovory. Hostia navštívili aj drevený ev. a. v. artikulárny kostol v Leštinách (zapísaný v UNESCO). Zúčastnili sa aj popoludňajšieho programu odhalenia pamätníka 500. výročia reformácie v parku dejateľov.

Propagácia

S projektom Interreg je spojená propagácia aj formou informačných plagátov. Zaujímavé sú aj perá s logom a názvu Interreg Spoločne putujeme už 500 rokov.

V súčinnosti s Mestom Dolný Kubín boli plagáty na podujatie (500. výročie reformácie) umiestnené na verejných oznamovacích plochách Mesta Doolný Kubín.

Pamiatka posvätenia kostola v Cieszyne

Dňa 28. mája 2017 sa partneri projektu Interreg stretli na oslavách 308. výročia postavenia a posvätenia evanjelického a. v. kostola v Cieszyne - Ježišov kostol. Na službách Božích zazneli vzájomné pozdravy a informácia o projekte Interreg Spoločne putujeme už 500 rokov. 

Partneri zo Slovenska sa po občerstvení zúčastnili prehliadky mesta Cieszyn a Múzea protestantizmu, po ktorom sprevádzal tunajší riaditeľ múzea Marcin Gabryś. V objekte Ježišovho kostola prebieha projekt Interreg aj vo forme reštaurátorských prác historických poklopov krýpt a nákup zariadení na uloženie a dostupnosť historického fondu knižnice. 

Juraj Tranovský

Kultúrne a duchovné dedičstvo, ktoré spája cezhraničné regióny 

Dňa 21. mája 2017 si partneri projektu Interreg pripomenuli život a dielo evanjelického a. v. farára, hymnológa a teológa Juraja Tranovského. Z jeho diela čerpajú partneri duchovné a kultúrne hodnoty dodnes.

Na službách Božích po kázni predsedajúceho zborového ev. a. v. farára Mgr. Rastislava Stančeka predniesol pozdrav predsedajúci ev. a. v. faráz z Cieszyna Janusz Sikora. Zároveň vystúpil spevácky zbor partnerov z Poľska. Po občerstvení nasledovala prehliadka Oravského hradu, kde v hradnej kaplnke pôsobil Juraj Tranovský.

V hradnej kaplnke na spoločnom programe vystúpila sólistka MUDr. Ivana Kubačková s hudobným doprovodom Ing. Juraja Šimeka. Život a dielo Tranovského priblížil v prednáške Mgr. Rastislav Stanček. Spev spoločných piesní Juraja Tranovského umocnil vzácnu atmosféru podujatia. 

Informačná tabuľa

Po podpise základnej zmluvy Interreg v apríli 2017 bola na objekte Evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne inštalovaná informačná tabuľa s náležitými informáciami projektu Spoločne putujeme už 500 rokov. Kostol sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí na začiatku pešej zóny od Mestského úradu.