Sponzori
Sem vložte podnadpis

Číslo účtu určeného na opravu evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne

SK65 7500 0000 0040 2076 9544

Generálna rekonštrukcia kostola

Nosná časť nákladov spojených so záchranou, generálnou rekonštrukciou a reštaurátorskými prácami je hradená z programu Interreg PL-SK, projekt: Spoločne putujeme už 500 rokov. Viaceré opravy z rôznych dôvodov nemohli byť zahrnuté do tohto projektu, a preto ich náklady znáša samotný Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín z vlastných zdrojov. Vyskytli sa aj skryté závady, ktoré nebolo možné skôr odhaliť. Aby sme úspešne dokončili práce v časovom súlade projektu už v roku 2018, je stále potrebná podpora. Chceme poďakovať všetkým:

- darcom, ktorí prispeli finančným darom

- darcom, ktorí si zriadili pravidelný prevod finančných prostriedkov v prospech účtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín

- brigádnikom, ktorí prichádzajú každú sobotu a počas pracovných dní už od zažatia prác v roku 2017

- ochotným rodinám, ktoré navarili obed pre brigádnikov v sobotu

- členom rôznych interných výborov, ktorí bez nároku na odmenu zasadali k potrebe riešenia problémov a postupov opráv

- rodinám, ktoré bezúročne poskytli pôžičku Cirkevnému zboru ECAV Dolný Kubín

- odborným profesistom za zdarma poskytnuté informácie 

Na opravy oficiálne finančne prispeli aj organizácie a firmy, ktorým patrí poďakovanie:

- Mesto Dolný Kubín

- Urbár - pozemkové spoločenstvo miestna časť Záskalie

- NIKRO s.r.o.

- Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín

Sme nesmierne vďační Pánu Bohu, že nás sprevádza náročnými prácami, na ktoré sme vyhlásili zbierku. Vaše finančné príspevky vnímame ako požehnaný milodar, tak, ako to pomenoval apoštol Pavol v druhom liste Korintským, deviatej kapitole. Vážime si to, že nie ste vzdialení životu v našom Cirkevnom zbore a prispievate ovocím svojej lásky a činnosti. Je to spoločná blízkosť v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto Vaše príspevky, ako píše apoštol, neboli z prinútenia, ale ste si to umienili v srdci. My len dopovieme známe verše: Ochotného darcu miluje Boh. Nech Vzkriesený Pán Ježiš Kristus svojou mocou vo Vašom živote rozhojní svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého, aj nadbytok pre každý skutok.

Ďakujeme lekárni U anjela za dlhoročnú podporu. Ďakujeme za darovanie zdravotného materiálu, liečiv a doplnkov stravy pre naše biblické "víkendovky", tábory, "nocovačky" a podujatia organizované pre deti, dorast a mládež.