Publikácie projektu
Spoločne putujeme už 500 rokov

Publikácie boli vydané v rámci projektu "Spoločne putujeme už 500 rokov" realizovaného
prostredníctvom programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 spolufinancovaného
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Partneri projektu:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín a Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

.

CESTY JURAJA TRANOVSKÉHO 

ŚLADAMI JERZEGO TRZANOWSKIEGO

V júni 2018 vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín dvojjazyčnú publikáciu o živote exulanta, teológa, spisovateľa a evanjelického a. v. farára Juraja Tranovského "Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego". Juraj Tranovský je známy najmä vďaka jeho dielu Cithara sanctorum, ktoré dodnes skúmané z pohľadu hudobnej vedy, histórie, teológie, lingvistiky, bibliografie a pod. Žiaľ počet dostupných prác, ktoré dokumentujú jeho životnú púť v kontexte doby, je veľmi málo. Pre spoznanie tejto významnej osobnosti aj našich dejín, sme preto pripravili výnimočnú publikáciu, ktorá bude je prístupná aj v elektronickej podobe. Vyhotovenie a tlač celého nákladu bolo financované z programu Interreg PL - SK, projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov. Dvojjazyčný text v slovenčine a poľštine je doplnený mnohými fotografiami dobových dokumentov a historických stavieb. Publikácia obsahuje tri kapitoly, ktorých autormi sú: Mgr. Matúš Chren: Po cestách histórie s. 16-35, Mgr. Marcin Gabriś: Po cestách z domoviny s. 36-75, Mgr. Rastislav Stanček: Po cestách tretieho exilu s. 76-139. Úvody napísal Doc. PaeDr. Miloš Kovačka, PhD. a Dr. hab. Wacław Gojniczek. Editorom publikácie a autorom konceptu je Mgr. Rastislav Stanček. Kniha ponúka aj nové poznatky o živote Juraja Tranovského, ktoré verejnosti zostali doposiaľ nepoznané.

Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná, ani inak rozširovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa.

Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou

Od Reformacji do dziś na Ślasku Cieszyńskim i Orawie

V roku 2018 vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín kultúrno-turistický bedeker v štyroch jazykových mutáciách: Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou. Ide o jedinečnú publikáciu, ktorá ponúka oboznámenie sa so spoločnou históriou reformácie v cezhraničných regiónoch Slovenska a Poľska. Čitateľa aktívne pozýva na miesta spojené nielen s dejinami, ale aj súčasnosťou evanjelikov augsburského vyznania. Sakrálne objekty, pamätné tabule, sochy či historické budovy môžete navštíviť vďaka uvedeným súradniciam GPS. Informácie o ubytovaní sú poskytnuté len pre budovy vo vlastníctve, či prevádzke ECAV. 

Nevšedná publikácia podporuje kultúrny turizmus a cezhraničnú mobilitu. Je výstupom projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov, financovaného zo  zdrojov programu Interreg PL - SK. Predhovor i historický úvod za región Orava napísal Mgr. Rastislav Stanček a Tešínskeho Sliezska Mgr. Marcin Gabriš, ktorý sa v spolupráci s Mgr. Matúšom Chrenom podieľali na ostatných textoch. Bedeker podporuje spoznávanie, ale aj vzájomné zdieľanie kultúrnych, duchovných a historických hodnôt. Publikácia je dostupná v tlačenej aj v elektronickej podobe.

Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná, ani inak rozširovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa.