.
Interreg Výzvy, prieskum trhu

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Preklady dokumentácie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Manažér publicity - výzva na predloženie cenovej ponuky

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

Telefón: +421 43 586 21 18    e-mail: ecavdk@gmail.com   web:  www.ecavdk.webnode.sk

Dňa: 19.05.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu na služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre :

Manažér publicity pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (PLSK.01.01.00-SK-18-0038/16)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

IČO: 031902502

Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Stanček, Ing. Zuzana Kubačková

Sídlo organizácie : Hviezdoslavovo námestie, 1666/34

Internetová adresa: www.ecavdk.webnode.sk                  Email: ecavdk@gmail.com

Kontaktné miesto: Hviezdoslavovo námestie, 1666/34

Kontaktné osoby: Ing. Eva Vajzerová       Telefón : 0907 823 221           e-mail: ecavdk@gmail.com

2. Druh zákazky.

Prieskum trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na služby , ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.

3. Názov zákazky:

Manažér publicity pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (PLSK.01.01.00-SK-18-0038/16). CPV: 79341200-8 Manažment reklamy

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 466,67,- EUR bez DPH

5. Obsah predmetu zákazky:

Manažér publicity pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Špecifikácia:

  • Zodpovednosť za publicitu v zmysle ," Príručky/pokynov pre prijímateľov a prijímateľov ohľadom propagácie projektov podporovaných v rámci Programov EÚS 2014-2020 "dodržanie legislatív. podmienok zabezpečovania a obstarávania propagácie a publicity, aktualizácia www. stránky ecav, podávanie inzerátov v zmysle projektu, príprava podkladov pre materiály publicity).
  • Predpokladaný počet hodín: 220 do 30.10.2018
  • Uchádzač v ponuke uvedie jednotkovú cenu za hodinu a celkovú cenu za zákazku.

6. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

7. Trvanie a rozsah zákazky: podľa požiadaviek verejného obstarávateľa

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: splatnosť faktúr 14 dní

9. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač splní podmienky účasti predložením cenovej ponuky v termíne uvedenom v tejto výzve a spôsobom uvedeným v tejto výzve. Objednávateľ môže pred vystavením objednávky, respektíve uzatvorenia zmluvy požadovať predloženie dokladu o oprávnení dodávať službu podľa tejto zákazky.

10. Lehota na predkladanie ponúk: Do 29.05.2017 do 19.00 hod.

11. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Ponuky sa predkladajú elektronicky na adresu: ecavdk@gmail.com

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritérium: najnižšia cena

13. Vyhodnocovanie ponúk: Dňa 30.05.2017

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa : Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

S úctou

Mgr. Rastislav Stanček, zborový farár

Publicita projektu - výzva na predloženie cenovej ponuky

Texty pre publikácie a bannery - výzva na predloženie cnovej ponuky

Zhotovenie DVD pre projekt s názvom:
"Spoločne putujeme už 500 rokov"

Zabezpečenie občerstvenia - výzva na predloženie cenovej ponuky

Zabezpečenie dopravy - výzva na predloženie cenovej ponuky 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

Telefón a e-mail: +421 43 586 21 18 www.ecavdk.webnode.sk

Dňa: 19.6.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu na služby podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre :

Zabezpečenie dopravy pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (PLSK.01.01.00-SK-18-0038/16)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

IČO: 031902502

Štatutárny zástupca: Mgr. Rastislav Stanček, Ing. Zuzana Kubačková

Sídlo organizácie : Hviezdoslavovo námestie, 1666/34

Internetová adresa: www.ecavdk.webnode.sk  Email: ecavdk@gmail.com

Kontaktné miesto: Hviezdoslavovo námestie, 1666/34, Kontaktné osoby: Ing. Eva Vajzerová, Tel. : 0907 823 221

e-mail: ecavdk@gmail.com

2. Druh zákazky.

Prieskum trhu podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) .

3. Názov zákazky:

Zabezpečenie dopravy pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (PLSK.01.01.00-SK-18-0038/16). CPV: 6013000-1

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 500€ EUR bez DPH

5. Obsah predmetu zákazky:

Zabezpečenie dopravy pre projekt s názvom: "Spoločne putujeme už 500 rokov" schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Špecifikácia: Doprava cca 45 osôb autobusom s odchodom z Dolného Kubína o 6,30 a predpokladaným odchodom z Tešína o 19,00 hod dňa 14.7.2018.

6. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

7.Trvanie a rozsah zákazky: podľa požiadaviek verejného obstarávateľa

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: splatnosť faktúr 14 dní

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač splní podmienky účasti predložením cenovej ponuky v termíne uvedenom v tejto výzve a spôsobom uvedeným v tejto výzve. Objednávateľ môže pred vystavením objednávky, respektíve uzatvorenia zmluvy požadovať predloženie dokladu o oprávnení dodávať službu podľa tejto zákazky.

10. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 27.6.2018 do 19.00 hod.

11. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Ponuky sa predkladajú: elektronicky na adresu ecavdk@gmail.com, osobne, alebo poštou na horeuvedenú adresu.

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritérium: najnižšia cena

13. Vyhodnocovanie ponúk:

Dňa 28.6.2018

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

S úctou

Mgr. Rastislav Stanček, zborový farár

Zabezpečenie dopravy - výzva na predloženie cenovej ponuky